Үйлчилгээний нөхцөл

Сайт ашиглах нөхцөл

- Бусдын нэр хүнд, эрх ашгийг хүндэтгэн үзэн сайтыг хэрэглэнэ.

- Хэрэглэгчийн оруулсан сэтгэгдэл, зураг, мэдээлэлд тухайн оруулсан хэрэглэгч өөрөө хариуцлага хүлээнэ.

- Бусдын нэрийг ашиглах, бусдын зургийг ашиглаж болохгүй.

- Шашины урсгал сурталчилсан агуулгатай мэдээлэлийг хориглоно.

- Элдэв бусдын нэр хүндэд халдсан мэдээлэл, худал, хууль бус, садар самууныг сурталчилсан мэдээлэл оруулахыг хатуу хориглох бөгөөд ийм мэдээлэл оруулсан хэрэглэгчийн эрхийг устгах хүртэл арга хэмжээ авна.

- Хувийн чатыг "Цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба" уншиж байгааг анхаарна уу!

- Аватар зураг дээр зөвхөн өөрийн зургийг оруулна уу! Өөр хүний зураг , хуурамч зураг, өөр утга бүхий зураг оруулсан хүний зургийг админ устгана гэдгийг анхаарна уу!

- Сайтыг ашиглахгүй 6 сар болвол бүртгэл автоматаар устгагдана.

Энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь хэрэглэгч сайтад бүртгүүлэх үеэс эхлэн зөвшөөрсөнд тооцон хүчин төгөлдөр үйлчлэх болно.